1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITES
Het staat u vrij om de websites van Roel Dolhain Communicatiebureau, Driesplein 16, 2340 Beerse, te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP ‘VERWERKEN’
Onder ‘verwerken’ verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat elke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz.

3. BEGRIP ‘VERTROUWELIJKHEID’
De vertrouwelijke verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsgebonden informatie, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u impliciet uw toestemming tot deze verwerking geeft of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
* voor het beheer van het klantenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
* voor het uitvoeren van marktstudies.
* voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen.
* om u te informeren over de nieuwe diensten en producten die uitgaan van Roel Dolhain Communicatiebureau
* voor de verwezenlijking van informatie – of promotiecampagnes over de producten en diensten van Roel Dolhain Communicatiebureau

5. UW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Roel Dolhain Communicatiebureau geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden.

6. COOKIES
Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij incidenteel gebruik maken van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC; dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken soms cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. Geen enkele cookie bevat persoonsgebonden informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of gewone post. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens als er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

7. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De verwerking van uw persoonsgegevens kan soms betekenen dat wij uw persoonlijke informatie moeten onthullen op sommatie van een wettelijk gezag of geheel ter goeder trouw indien deze actie vereist is:
* om te voldoen aan om de geldende wetten of reglementeringen, of ten behoeve van een proces dat werd aangespannen tegen Roel Dolhain Communicatiebureau;
* om de rechten of de bezittingen van Roel Dolhain Communicatiebureau of van zijn klanten te beschermen of verdedigen.

8. UW RECHTEN

8.1. Uw Informatierecht
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Roel Dolhain Communicatiebureau, Driesplein 16, 2340 Beerse, waar u met uw vragen terecht kunt. Voor algemene informatie: Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België, +32 (0)2-5427230

8.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren
De persoon die zijn identiteit bewijst (kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Roel Dolhain Communicatiebureau, Driesplein 16, 2340 Beerse, de schriftelijke mededeling verkrijgen van zijn persoonsgegevens. U kunt dan ook de correctie vragen van de gegevens die niet juist of niet volledig zouden zijn. Uw gegevens worden uiterlijk 45 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag meegedeeld. In geval van wijziging van de administratieve gegevens, zult u Roel Dolhain Communicatiebureau binnen een maand hiervan op de hoogte brengen.

9. GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD
De persoon die een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt, verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van deze persoon. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, bent u ertoe gehouden Roel Dolhain Communicatiebureau daarvan binnen de kortst mogelijke termijn per e-mail of brief op de hoogte te stellen.

Contactgegevens:

Roel Dolhain Communicatiebureau
Driesplein 16
B-2340 Beerse

Tel. +32 14 71 61 10
E-mail: info@hostingvlaanderen.com
Ondernemingsnummer 0526.762.230

© 2013-2020 Roel Dolhain