1.1 De hierna volgende verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden, inbegrepen hosting- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Hosting Vlaanderen, Driesplein 16, 2340 Beerse, België, hierna genoemd Roel Dolhain, en zijn klanten betreffende de levering van producten en/of diensten. De klant erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Roel Dolhain prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de klant.

1.2 De overeenkomst tussen de klant en Roel Dolhain komt tot stand door acceptatie van de offerte van Roel Dolhain door de klant, hetzij door het tekenen en retour zenden van de offerte, hetzij door stilzwijgende acceptatie van de offerte, hetzij door betaling van de factuur. Bij stilzwijgende acceptatie volstaat een eenvoudige bevestiging van de overeenkomst door Roel Dolhain naar de klant, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij per elektronische post. De overeenkomst is daarmee rechtsgeldig, tenzij de klant binnen een periode van twee weken na ontvangst van de bevestiging bezwaar indient door middel van een aangetekend schrijven. De opzegging door de klant van jaarlijks hernieuwbare overeenkomsten zoals webhosting en domeinnaam registratie dient ten minste drie maanden voor het begin van een nieuwe termijn schriftelijk te gebeuren.

1.3 De overeenkomst is een volledige weergave van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Het is de klant niet toegestaan producten en diensten van Roel Dolhain of delen hiervan aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anderszins ter beschikking te stellen tenzij dit schriftelijk tussen de klant en Roel Dolhain overeengekomen is.

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van een maand, tenzij schriftelijk anders bepaald.

1.5 De verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van Roel Dolhain zijn geldig voor overeenkomsten in België en in het buitenland tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant aanvaardt tevens dat de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ‘.be’-domein beheerd door DNS BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS BE, die ontstaan is door de registratie aanvraag. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS. De klant verbindt zich ertoe om Roel Dolhain te vrijwaren tegen iedere vordering, in of buiten rechte, betreffende de producten en diensten die Roel Dolhain of DNS BE aanbieden en betreffende iedere schadevergoeding die derden zouden kunnen eisen.

2.1 Roel Dolhain garandeert de klant dat de overeengekomen kwalitatieve en kwantitatieve objectieven gerespecteerd zullen worden, tenzij zij daar door aantoonbaar tekortschieten van de klant of door de klant aangestelde derden niet toe in staat was.

2.2 Roel Dolhain en zijn klant(en) hebben beiden het recht om wijzigingen in de aangegane overeenkomst voor te stellen. Deze wijzigingen treden slechts in voege indien zij schriftelijk door beide partijen geaccepteerd zijn. De klant kan hieraan geen retrospectieve rechten ontlenen.

2.3 Wijzigingen in informatie, data, rapportages of proces beschrijvingen door de klant na levering door Roel Dolhain vallen buiten de verantwoordelijkheid van Roel Dolhain. Een statistisch normale fout tolerantie in de verwerking van data door Roel Dolhain wordt door de klant geaccepteerd en vormt geen grond tot wanprestatie claims.

3.1 Alle door de klant aangeleverde databases, ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoek en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Roel Dolhain aanvaard als intellectueel eigendom van de klant. Deze gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld.

3.2 Alle door Roel Dolhain ontwikkelde ontwerpen, proces beschrijvingen, marktonderzoeken, software, selectie en analyse methodieken en alle andere bedrijfsunieke gegevens blijven het exclusief eigendom van Roel Dolhain, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de klant houdt niet in dat het intellectueel eigendom overgaat op de klant. De klant is gehouden alle bovenvermelde gegevens die in zijn bezit zijn op het moment van ontbinding van de overeenkomst te vernietigen en een schriftelijk bewijs, afgegeven door een wederzijds geaccepteerde derde partij, te leveren van definitieve verwijdering van deze gegevens uit alle archieven, databanken en andere opslagmedia in zijn bedrijf. Bij overtreding van dit beding in de overeenkomst betaalt de klant aan Roel Dolhain een boete van 1.000,- Euro voor elke kalenderdag dat hij in gebreke blijft om dit beding na te leven. Deze boete laat alle rechten van Roel Dolhain onverlet om een separate betaling te eisen voor het gebruik van gegevens en methoden die zijn intellectueel eigendom zijn.

3.3 Roel Dolhain verbindt zich ertoe data van de klant niet te wijzigen of te vernietigen zonder voorafgaande toestemming van de klant, tenzij na ontbinding van de overeenkomst. Roel Dolhain is niet verplicht tot back-up van data van de klant, tenzij dit expliciet schriftelijk werd overeengekomen in het kader van een back-up contract.

3.4 De geleverde producten en diensten van Roel Dolhain mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten en bepalingen zoals uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden, inclusief die uitgevaardigd door buitenlandse en supranationale overheden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Roel Dolhain geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de klant op het internet en vrijwaart Roel Dolhain voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.

3.5 Roel Dolhain is niet aansprakelijk voor enige overtreding van de klant ten aanzien van het copyright, intellectueel eigendom, beeldrecht, licenties of patenten van derden en soortgelijke vergrijpen tegen het burgerlijk recht of strafrecht in België of het buitenland, wat betreft materiaal in de ruimste zin van het woord (zoals software, beeldmateriaal, teksten, animaties, geluidsmateriaal) dat door de klant aan Roel Dolhain werd aangeleverd om te verwerken in de producten en/of diensten van Roel Dolhain. De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij de klant.

4.1 Bij ontoereikende uitvoering van de overeenkomst door Roel Dolhain dient de klant Roel Dolhain in gebreke te stellen door middel van een aangetekend schrijven met een gespecificeerde motivatie van de ingebrekestelling in de Nederlandse taal binnen de vijf werkdagen na levering. Roel Dolhain kan ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst, zoals voorzien in 4.3, inroepen.

4.2 Indien de ontoereikende uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of door zijn aangestelde derden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, databases, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Roel Dolhain zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.

4.3 Roel Dolhain behoudt zich het recht voor eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien de uitvoering van de overeenkomst niet langer als haalbaar en redelijk binnen een normale bedrijfsvoering beschouwd kan worden, zulks ter beoordeling van Roel Dolhain. Indien hiervoor een schadevergoeding door Roel Dolhain betaald moet worden aan de klant, kan deze niet meer bedragen dan 50% van de aan Roel Dolhain te betalen vergoeding bij uitvoering van de overeenkomst of in het geval van overeenkomsten van onbepaalde duur, de vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende de laatste volledige kalendermaand voorafgaand aan de datum van de ontbinding van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor het bewijzen van de schade veroorzaakt door ontbinding van de overeenkomst ligt bij de klant. Bij ontbinding van de overeenkomst worden eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald.

4.4 Roel Dolhain is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en gevolgschade veroorzaakt door wanprestatie als gevolg van overmacht, waaronder begrepen natuurrampen, oorlog, oproer, terrorisme, epidemieën, stroomuitval of stroomstoring, technische defecten, faillissement of wanprestatie van derden, waaronder begrepen leveranciers van Roel Dolhain, brand, vandalisme, bedrijfsongevallen, ziekte, staking, belemmerende maatregelen van enige overheid of enige andere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van Roel Dolhain ligt.

4.5 De overeenkomst tussen Roel Dolhain en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten. Bij betwisting is de rechtbank van Turnhout alleen bevoegd.

4.6. Roel Dolhain heeft het recht de bedrijfsnaam van de klant of de geleverde prestatie voor de klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

5. Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats onder een of meer van de volgende voorwaarden:
a. Het verstrijken van de overeengekomen datum van beëindiging van de overeenkomst
b. Bij wanbetaling door de klant (zie ook 6.1 Betalingsvoorwaarden)
c. Bij gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, zulks ter beoordeling van Roel Dolhain
d. Onder omstandigheden als genoemd in 4.3. De ontbinding van de overeenkomst laat enige vordering van Roel Dolhain op de klant ter dekking van de kosten van reeds verrichte diensten en leveringen onverlet.

6.1. De normale betalingtermijn is binnen de 30 dagen na de factuurdatum in Euro, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet betaling of onvolledige betaling binnen de termijn van 30 dagen wordt de klant in gebreke gesteld wegens wanbetaling, zelfs stilzwijgend. Bij wanbetaling rekent Roel Dolhain de klant een vertragingsrente aan van 1,2% per maand over het nog te vorderen bedrag, vermeerderd met een eenmalige administratiekosten vergoeding van 15% met een minimum van 50 Euro en vermeerderd met alle gerechtelijke, juridische en incasso kosten die het gevolg zijn van de wanbetaling van de klant. De vertragingsrente zal berekend worden vanaf de vijftiende dag na de facturatie datum met een minimum van 2,50 Euro voor de eerste maand. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Bij de herinschakeling van wegens wanbetaling onderbroken internet diensten wordt een vergoeding van 19,95 Euro per domein aangerekend. Betalingen van de klant aan Roel Dolhain worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.

6.2 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Betaling door middel van wissels, cheques, betalingsmandaten en dergelijke veroorzaken geen schuldvernieuwing. De kosten ervan zijn voor rekening van de klant. Eigendomsoverdracht vindt plaats bij volledige betaling van de overeengekomen prijs, daarbij inbegrepen alle kosten die het gevolg zijn van eventuele laattijdige betaling door de klant. Roel Dolhain behoudt zich het recht voor om de klant de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de klant onverlet.

6.3 Alle internet gerelateerde diensten worden per jaar vooraf gefactureerd. De hostingvoorwaarden, zoals vermeld op de website Hosting Vlaanderen, zijn hier van toepassing.

Beerse, 1 juli 2018 versie 1.3

Roel Dolhain Communicatiebureau
Driesplein 16
B-2340 Beerse

Tel. +32 14 71 61 10
E-mail: info@hostingvlaanderen.com
Ondernemingsnummer 0526.765.230

© 2013-2019 Roel Dolhain
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% btw